Olvasd el híreink és nyerj! – Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

„Olvasd el híreinket és nyerj!”

Promociós játék

Azonosító: hl_olvasdelhireinketesnyerj_202108

1. Szervezés és lebonyolítás
A promóciós játék szervezője a Piatnik Budapest Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 100., adószám: 10896774-2-41) (továbbiakban: “szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A promóciós játék lebonyolítója az RG-STÚDIÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7632 Pécs, Kodolányi János utca 37. fszt. 2.), cégjegyzékszám: 02-09-067101, adószám: 11113285-2-02) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Piatnik Budapest Kft. weboldalán (https://piatnik.hu/) alatt.
2. Részvételi szabályzat
A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási – vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős RG Stúdió Kft. dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. Promóciós játék ideje és ajándéka
A promóciós játék időtartama: 2021. augusztus 25, szerdától augusztus 31, keddig tart.
Sorsolás időpontja: 2021. szeptember 1. (szerda)
Nyertesek száma összesen: 3 db
Promóciós játék ajándéka:
• A 1 db 50% kupon és 2 db 30% kedvezményre feljogosító kupon, mely beváltható a piatnikbolt.hu webáruházban 2021. szeptember 19-ig.
4. Eredményhirdetés: 
A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül
5. A játék menete: 
Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a kedvezménykuponra, szerepelnie kell a Piatnik Budapest Kft. hírlevéllistájában és az aktuálisan, 2021. augusztusában kiküldött hírlevélben szereplő instrukciók alapján kell eljárnia.
A sorsoláson azok a feliratkozók vehetnek részt, akik a hírlevélből elérhető Google űrlapon szereplő 2 kérdésre helyesen válaszolnak és a Google formot elküldik a Piatnik Budapest Kft. részére.
Egy játékos csak egyszer nyerhet a játék során.
6. Nyeremények, nyertesek
A promóciós játékba regisztált Játékosok közül kisorsolt nyertesek a 3. pontban részletezett nyereményben részesülnek. A játékban részt vevő kuponkedvezmények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók. A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
A nyertesek kiválasztását gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.random.org. A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül. Pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertesek kiesése esetén a nyereményeket egy későbbi játék során sorsoljuk ki.
A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:
– ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;
– ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;
– ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
– egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
– egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
– jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti – adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg.
7. Nyertesek értesítése 
A nyertesekkel a regisztráció során megadott e-mailen vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a kedvezménykupon beváltásának részleteit. Amennyiben a nyertesekkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertesek nem jogosultak a nyereményre. A nyertesek személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyerteseket személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertesek nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átadása meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
8. A Szervező felelőssége 
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.
A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.
Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.
9. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
10. Vegyes rendelkezések 
Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Piatnik Budapest Kft.
2021.08.23.